Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kern Thompson

1. Algemeen

 1. Kern Thompson is een onderneming die zich bezighoudt met dienstverlening, in verschillende vormen, op het gebied van fotografie, video, web design en marketing. Als primaire handelsnaam wordt Kern Thompson gebruikt.
 2. Kern Thompson kan uitsluitend rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door K. R. J. Thompson.
 3. De Algemene Voorwaarden van Kern Thompson zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Kern Thompson en haar opdrachtgevers. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend in individuele gevallen worden afgeweken bij overeenstemming tussen Kern Thompson en de desbetreffende opdrachtgever. Daarbij is een schriftelijke bevestiging door Kern Thompson overigens altijd noodzakelijk.
 4. Kern Thompson behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Bestaande relaties worden alsdan op de hoogte gesteld van de wijzigingen en ontvangen een nieuw exemplaar van de Algemene Voorwaarden.
 5. Kern Thompson is ingeschreven als eenmanszaak met KvK nummer 69210144.

2. Aansprakelijkheid

 1. Indien Kern Thompson aansprakelijk wordt gesteld voor de schade vanwege een ondeugdelijke levering, is hiervan alleen sprake voor de (aantoonbare) schade die het directe of onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Kern Thompson, met dien verstande dat de aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot creditering van de koopsom van de producten/diensten van de desbetreffende levering.
 2. Kern Thompson is niet aansprakelijk voor schade die aan- of door de geleverde zaken wordt veroorzaakt, indien een en ander het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke koeling, opslag, uitstalling (etc.) van deze zaken.
 3. De opdrachtgever is verplicht Kern Thompson te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en belangen, welke mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op Kern Thompson ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor Kern Thompson niet aansprakelijk is.

3. Intellectueel eigendom 

 1. Kern Thompson is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s, die door de Kern Thompson zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden. 
 2. Kern Thompson behoudt het digitale origineel. 
 3. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.
 4. De foto’s op deze websites van Kern Thompson zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Kern Thompson. Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u via hello@kernthompson.com contact met de fotograaf opnemen.

4. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. 
 2. De (koop)prijs luidt in euro’s. 
 3. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
  – exclusief BTW;
  – exclusief buitenlandse reiskosten;
  – exclusief kosten van derde partijen.
 4. Betaling geschiedt na de uitvoering van de opdracht. Betaling geschiedt altijd per factuur. Indien betaling per factuur plaatsvindt, dient de betaling daarvan binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening. 
 5. Bij gebreke aan betaling binnen de vervaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlrente verschuldigd op het factuurbedrag gelijk aan 30% op jaarbasis, zonder dat deze interestvoet lager kan zijn als deze voorzien in de Wet ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, bovenop een conventionele schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 500,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten. 
 6. Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te
  schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. 

5. Annuleringsvoorwaarden 

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk, middels WhatsApp of per e-mail. 
 2. Annuleren voor fotoshoots dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal Kern Thompson 50% van de anders gemaakte
  kosten in rekening brengen voor de wederpartij.
 3. Bij het annuleren, nadat de bevestiging hiervan is opgestuurd per e-mail, dient de wederpartij een bedrag van €250,- te voldoen aan Kern Thompson bij een niet geldige reden. Hiervoor ontvangt de wederpartij een factuur.
 4. Geldige redenen voor het annuleren vallen onder ziekte van de wederpartij, overlijden van de wederpartij e/o naaste familieleden. 

6. Publicatierecht 

 1. Kern Thompson behoudt het recht, foto’s te gebruiken op zijn internetsites en social media of elders te plaatsen als promotie van zijn werk als fotograaf of ter verdere doorverkoop. 
 2. De afnemer mag zijn aangekochte foto, eenmalig gebruiken voor het doel, waar de foto voor bestemd is, tenzij anders met Kern Thompson (schriftelijke toestemming) is overeengekomen.
 3. De afnemer informeert de fotograaf vooraf waar foto’s gepubliceerd gaan worden.
 4. Gedurende de periode dat de foto’s online zijn, zal het aantal views volgens een tracking systeem – als Google Analytics – berekend worden.
 5. Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding
  Kern Thompson: Photographed by Kern Thompson, www.kernthompson.com of het logo van Kern Thompson op de foto’s. Bij het niet vernoemen van de bronvermelding dient de gebruiker een bedrag van €650,- per publicatie te voldoen aan Kern Thompson.

7. Gebreken en klachten termijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dient de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te melden aan Kern Thompson.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Kern Thompson de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.

8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kern Thompson geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kern Thompson niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen: mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, contingentering of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand. Het niet tijdig of behoorlijk voldoen door derden, van wie Kern Thompson voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Kern Thompson om welke reden dan ook, waardoor Kern Thompson de opdracht niet, niet tijdig, of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten. In dit geval heeft Kern Thompson het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden, althans voor zover de zwaarte van de tekortkoming dit rechtvaardigt, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder gerechtelijke tussenkomst, en zonder dat Kern Thompson ter zake van de door de opdrachtgever door annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.
 2. Kern Thompson heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Kern Thompson haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Kern Thompson opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kern Thompson niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Kern Thompson bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 5. Kern Thompson zal de opdrachtgever direct op de hoogte brengen van een situatie van overmacht, zoals vermeld in dit artikel. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op de opdrachtgever wanneer op hem een

Laatst gewijzigd: 31 mei 2020

 


 

Algemene voorwaarden – TFP

I Copyright

 1. De fotograaf is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s, die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden;
 2. De fotograaf behoudt het digitale origineel;
 3. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

II Publicatierecht

Het model / agency / bedrijf / ondernemer / freelancer is bevoegd om de foto’s te plaatsen op publiceren:

 1. Facebook;
 2. Instagram;
 3. Linkedin;
 4. Moodboards.

III Commercieel gebruik

 1. Het model / agency / bedrijf / ondernemer / freelancer is niet bevoegd om de foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken c.q. de foto’s gebruiken waarbij het doel is direct om omzet te genereren.
 2. Bij het plaatsen of te willen plaatsen van de foto’s op commerciële kanalen en of materialen, zal er kosten in rekening worden gebracht.

De volgende kanalen en materialen worden als commercieel beschouwd:

 1. Websites buiten het domein van www.kernthompson.com;
 2. Model agency websites;
 3. Print: brochures, flyers, kranten, magazines;
 4. Commerciële platforms zoals patreon.com e.d.

IV Bepalingen

 1. Kern Thompson en model / agency / bedrijf / ondernemer / freelancer bepalen samen de uitstraling, thema en moodboard;
 2. De model / agency / bedrijf / ondernemer / freelancer maakt een brede selectie van de foto’s. Kern Thompson maakt de uiteindelijke selectie en bewerkt dit (als het nodig is);
 3. Het model / agency / bedrijf / ondernemer / freelancer draagt zorg voor styling, haar styling, make-up & catering;
 4. Kern Thompson kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij, van schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat;
 5. Kern Thompson kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

Laatst gewijzigd: januari 2020

Theme — Timber
2023 © Handcrafted with love by Kern Thompson
Back to top
Let's talk
How can I help?
Hi, how are you doing? Chat with me anytime